دریافت فایل(پایان نامه – بررسی رابطه بین استرس با فرسودگی شغلی در کارمندان و کارگران ایران خودرو دیزل)

تحقیق – بررسی رابطه بین استرس با فرسودگی شغلی در کارمندان و کارگران ایران خودرو دیزل فهرست جدولها عنوان ……………………………………………&helپایان نامه – بررسی رابطه بین استرس با فرسودگی شغلی در کارمندان و کارگران ایران خودرو دیزل||دی بی41015346|dby40272805|پایان نامه – بررسی رابطه بین استرس با فرسودگی شغلی در کارمندان و کارگران ایران خودرو دیزل ,ررسی رابطه بین استرس با فرسودگی شغلی در کارمندان و کارگران ایران خودرو دیزل ,رابطه بین استرس با فرسودگی شغلی در کارمندان و کارگران ایران خودرو دیزل
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پایان نامه – بررسی رابطه بین استرس با فرسودگی شغلی در کارمندان و کارگران ایران خودرو دیزل آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

تحقیق – بررسی رابطه بین استرس با فرسودگی شغلی در کارمندان و کارگران ایران خودرو دیزل

فهرست جدولها

عنوان ……………………………………………………………….. صفحه

جدول (1ـ2) مدل فشار شغلی ……………………………………………………………

جدول (2ـ2) مدل استرس …………………………………………………………………

جدول (3ـ2) مقدار فشار عصبی ( LCUS ) ………………………………………….

جدول (1ـ4) توزیع فراوانی طبقه‌بندی شده سن کارگران ……………………..

جدول (2ـ4) توزیع فراوانی طبقه‌بندی شده و سن کارمندان …………………

جدول (3ـ4) شاخص‌های گرایش مرکزی و پراکندگی سن آزمودنی ………

جدول (4ـ4) توزیع فراوانی سطح تحصیلات حجم نمونه مورد بررسی……

جدول (5ـ4) توزیع فراوانی حجم نمونه مورد بررسی از لحاظ وضعیت تأهل

جدول (6ـ4) توزیع فراوانی سابقه کار کارگران …………………………………..

جدول (6ـ4) توزیع فراوانی سابقه کار کارمندان ………………………………….

جدول (7ـ4) توزیع فراوانی نمرات فرسودگی شغلی کارگران ………………..

جدول (8ـ4) توزیع فراوانی نمرات فرسودگی شغلی کارمندان ……………….

جدول (9ـ4) شاخص‌های گرایش مرکزی و پراکندگی نمرات فرسودگی شغلی دو گروه

فهرست جدولها

عنوان ……………………………………………………………….. صفحه

جدول (10ـ4) توزیع فراوانی نمرات استرس کارگران ………………………….

جدول (11ـ4) توزیع فراوانی نمرات استرس کارمندان …………………………

جدول (12ـ4) شاخص‌های گرایش مرکزی و پراکندگی نمرات استرس دو گروه

جدول (13ـ4) آماره‌های نمرات هوش هیجانی دو گروه مورد بررسی ……

جدول (14ـ4) تست لون برای آزمودنی یکسانی واریانس‌ها ………………….

جدول (15ـ4) نتایج آزمــون T برای مقایسه میــانگین های ســطح تفکــر دو گروه

جدول (16ـ4) آماره‌های نمرات هوش هیجانی دو گروه مورد بررسی ……

جدول (17ـ4) تست لون برای آزمون یکسانی واریانس‌ها ……………………..

جدول (18ـ4) نتایج آزمون T برای مقایسه میانگین های سطح تفکر دو گروه

جدول (19ـ4) بررسی همبستگی بین استرس و فرسودگی شغلی …………..

جدول (20ـ4) بررسی همبستگی بین استرس و فرسودگی شغلی …………..

نمودارها

عنوان ……………………………………………………………….. صفحه

نمودار (1ـ2) رابطه استرس و عملکرد ……………………………………………….

نمودار (2ـ2) مراحل بروز فشار روانی ………………………………………………

نمودار (3ـ2) سندروم سازگاری عمومی …………………………………………….

نمودار (1ـ4) توزیع فراوانی سن نمونه مورد بررسی در گروه‌های 5 ساله به تفکیک نوع شغل

نمودار (2ـ4) توزیع فراوانی میزان تحصیلات نمونه مورد بررسی به تفکیک نوع شغل

نمودار (3ـ4) توزیع فراوانی وضعیت تاهل نمونه مورد بررسی به تفکیک نوع شغل

نمودار (4ـ4) میانگین نمرات فرسودگی شغلی دو گروه مورد بررسی ……

نمودار (5ـ4) میانگین نمرات استرس دو گروه مورد بررسی ………………..

فهرست مطالب

عنوان ……………………………………………………………….. صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………………….

طرح مسئله و چهارچوب نظری آن …………………………………………………….

اهمیت یا ضرورت پژوهش………………………………………………………………..

هدف پژوهش…………………………………………………………………………………..

فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………..

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها………………………………………………………..

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

بخش اول: استرس شغلی

شغل چیست ……………………………………………………………………………………

حرفه ……………………………………………………………………………………………..

وظیفه …………………………………………………………………………………………….

گروه شغلی …………………………………………………………………………………….

تقسیم بندی مشاغل بر حسب فشار روانی ………………………………………….

تاریخچه‌ی روان شناسی کار در ایران ……………………………………………….

فهرست مطالب

عنوان ……………………………………………………………….. صفحه

فشار روانی یا استرس چیست؟ …………………………………………………………

به طور کلی دو نوع استرس وجود دارد ……………………………………………

عوامل موثر در ایجاد استرس …………………………………………………………..

استرس شغلی …………………………………………………………………………………

مراحل فشار روانی ………………………………………………………………………….

نشانه های سازگاری عمومی ……………………………………………………………

چهار مجموعه کلی فشارهای عصبی سازمانی …………………………………….

پیامدهای فشار عصبی ……………………………………………………………………..

چهار مجموعه کلی فشارهای عصبی سازمانی …………………………………….

پیامدهای فشار عصبی ……………………………………………………………………..

تجزیه و تحلیل شخصیت نوع A و شخصیت نوع B ………………………………

استراتژی‌های مقابله با فشار روانی …………………………………………………..

استراتژیهای مقابله فردی …………………………………………………………………

استراتژیهای مقابله با استرس در سازمان ………………………………………….

هدف از مشاوره روانی چیست ………………………………………………………….

فهرست مطالب

عنوان ……………………………………………………………….. صفحه

تقویت مبانی دینی …………………………………………………………………………….

بخش دوم: فرسودگی شغلی

فرسودگی شغلی چیست ……………………………………………………………………

فرسودگی شغلی چه زمانی رخ می دهد ……………………………………………..

نشانه‌های فرسودگی شغلی ………………………………………………………………

انواع فرسودگی شغلی ………………………………………………………………………

پژوهش های انجام شده …………………………………………………………………..

پژوهش‌های انجام شده در ایران ………………………………………………………

پژوهش های انجام شده در خارج ……………………………………………………..

نتیجه نهایی …………………………………………………………………………………….

فصل سوم: روش پژوهش

جامعه آماری ………………………………………………………………………………….

نمونه آماری…………………………………………………………………………………….

فهرست مطالب

عنوان ……………………………………………………………….. صفحه

روش نمونه‌گیری …………………………………………………………………………….

ابزار پژوهش ………………………………………………………………………………….

روش اجرا ……………………………………………………………………………………..

طرح پژوهشی …………………………………………………………………………………

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌‌ها

مقدمه …………………………………………………………………………………………….

بخش اول: تجزیه و تحلیل توصیفی

توصیف مطرح تحصیلات نمونه مورد بررسی …………………………………….

توصیف نمونه مورد بررسی از لحاظ وضعیت متاهل …………………………..

توصیف نمونه مورد بررسی از لحاظ سابقه کار …………………………………

توصیف نمرات فرسودگی شغلی دو گروه ………………………………………….

توصیف نمرات استرس دو گروه ………………………………………………………

بررسی فرضیه اول …………………………………………………………………………

بررسی فرضیه دوم …………………………………………………………………………

بررسی فرضیه سوم ……………………………………………………………………….

فهرست مطالب

عنوان ……………………………………………………………….. صفحه

بررسی فرضیه چهارم………………………………………………………………………

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه……………………………………………………………………………………………..

محدودیت‌های پژوهش ……………………………………………………………………..

پیشنهادات پژوهش ………………………………………………………………………….

فهرست منابع ………………………………………………………………………………….

پیوستها ………………………………………………………………………………………….

چکیده:

در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین استرس با فرسودگی شغلی در کارمندان اداری و کارگران کارخانه ایران خودرو دیزل پرداخته شده است.

بدین منظور تعداد 60 نفر از شاغلین ( 30 نفر کارمند اداری و 30 نفر کارگر) با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. و سپس پرسشنامه فرسودگی شغلی با 22 ماده و پرسشنامه استرس با 10 ماده در مورد آنها اجرا شد. داده‌های حاصل از پژوهش با استفاده از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون معنی داری تفاوت میانگین‌های مستقل و آزمون معناداری ضریب همبستگی‌ () مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌های حاصل از پژوهش نشان داد که:

ـ بین فرسودگی شغلی کارمندان اداری و کارگران تفاوت معناداری وجود ندارد.

ـ بین میزان استرس کارمندان اداری و کارگران تفاوت معناداری وجود ندارد.

ـ بین فرسودگی شغلی و استرس رابطه معناداری وجود دارد یعنی بین استرس و فرسودگی شغلی همبستگی متوسط مشاهده شده.

ـ بین فرسودگی شغلی و سابقه کار رابطه معناداری وجود ندارد.