دریافت فایل(گزارش کار آموزی اجزای خودرو)

فهرست مطالب عنوان صفحه مختصری بر فعالیتهای انجام شده در دوره كارآموزی 1 بازكردن گیربكس وبستن آن 3 تعویض واشر سر سیلندر اتومبیل پیكان پژو RD 6 تعمیر دیفرانسیل 10 نصب و تنظیم میل بادامك 12 تنظیم كردن میل بادامك 18 لیفتر های هیدرولیك 23 لیفتر های سفت 24گزارش کار آموزی اجزای خودرو||دی بی40129889|dby40272805|تعویض واشر سر سیلندر اتومبیل پیكان پژو,میزان فرمان اتومبیل پیكان و پژو RD,باز كردن گیربوكس و بستن آن روی ماشین
مشخصات فایل مورد نظر در مورد گزارش کار آموزی اجزای خودرو آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.فهرست مطالب

عنوان صفحه

مختصری بر فعالیتهای انجام شده در دوره كارآموزی 1

بازكردن گیربكس وبستن آن 3

تعویض واشر سر سیلندر اتومبیل پیكان پژو RD 6

تعمیر دیفرانسیل 10

نصب و تنظیم میل بادامك 12

تنظیم كردن میل بادامك 18

لیفتر های هیدرولیك 23

لیفتر های سفت 24

تعویض كردن كلاج ماشین 26

سر و صدای كلاچ 36

ضربانهای پدال كلاچ 39

بسمه تعالی

مختصری بر كارهای انجام شده در دوران كارآموزی

1) فیلرگیری اتومبیلهای پیكان و پژو RD (هر دو یك موتور دارند) كه به شرح زیر می باشد :

ابتدا درب سوپاپ را باز كنیم و بعد با چرخاندن میل لنگ (بوسیلة چرخاندن پروانه) سیلندر (1) را در حالت قیچی قرار داده و سیلندر (4) را فیلرگیری می كنیم . (فیلر 30 برای سوپاپ دود و فیلر 25 برای سوپاپ هوا) بعد سیلندر 3 را قیچی كرده سیلندر 2 را فیلرگیری می كنیم . سپس سیلندر 4 را قیچی كرده 1 را فیلرگیری می كنیم و در انتها سیلندر 2 را قیچی كرده و 3 را فیلرگیری می كنیم .

2) میزان فرمان اتومبیل پیكان و پژو RD

ابتدا ماشین را روی چاله سرویس می آوریم بعد با میلة مخصوص فاصلة جلوی دو چرخ جلو را اندازه می گیریم سپس فاصلة عقب دو چرخ جلو را اندازه می گیریم كه باید 4 تا 6 میلیمتر بیشتر باشد كه در غیر این صورت اگر فاصله كمتر بود با بلندتر كردن میلة اتصال (بوسیلة شل كردن پیچ آن) و اگر فاصله بیشتر بود با كوتاه تر كردن میلة اتصال (بوسیله سفت كردن پیچ آن) این كار را انجام می دهیم و در پایان برای اطمینان این كار را دوباره انجام می دهیم .

3)تعویض روغن و فیلتر روغن موتور :

برای تعویض روغن و فیلتر روغن موتور ماشین را روی چاله سرویس می بریم و با بازكردن پیچ ته كارتر روغن سوخته را خارج می كنیم . پیچ را سفت كرده و بعد از بالا روغن تازه را در موتور می ریزیم (تعویض روغن معمولاً پس از 2 تا 3 هزار كیلومتر كاركرد انجام می شود ).

4)باز كردن گیربوكس و بستن آن روی ماشین :

برای بازكردن گیربوكس ابتدا اتصالات به آن را باز می كنیم كه به این شرح می باشند . ابتدا پیچ استارت را باز می كنیم بعد كلاچ را باز می كنیم . سپس گاردان را باز كرده و بعد از آن پیچهای اتصال به موتور را باز می كنیم از داخل اتومبیل دسته دنده را از گیربوكس جدا می كنیم و در انتها پیچهای اتصال به بدنه را باز می كنیم و با تكان دادن گیربوكس و كشیدن آن رو به عقب با درآمدن شافت ورودی گیربوكس آزاد می شود .

برای بستن گیربوكس خلاف كارهای بالا را انجام می دهیم و برای جازدن آن شافت ورودی برای اینكه شافت راحت جا برود باید موتور كمی رو به پائین متمایل شود كه برای این كار لوله اگزوز را به طرف پائین می كشیم .

5) تعویض لنت ترمز (ترمزهای دیسكی) در اتومبیل های پیكان و سمند و سایر اتومبیلهای ساخت ایران خودرو :

ابتدا چرخ را باز كرده بعد (H پین ها) را كه نگهدارنده لنت هستند باز می كنیم لنتها را در آورده و لنت جدید را قرارمی دهیم (H پین ها) را جا زده و چرخ را می بندیم .

6) بالانس كردن چرخهای اتومبیل (بوسیلة دستگاه بالانس)

ابتدا چرخ را باز كرده و روی دستگاه می بندیم . دستگاه را روشن كرده و اطلاعاتی شامل شعاع لاستیك شعاع رینگ و فاصلة لبة رینگ تا دستگاه را به رایانه دستگاه می دهیم و دكمه استارت را می زنیم چرخ شروع به چرخیدن می كند و پس از پایان اعمال نیرو توسط دستگاه كه به صورت خودكار انجام می شود چرخ می ایستد .

حال روی صفحة نمایشگر دو ردیف چراغ روشن می شود كه روی هر ردیف شماره ای نوشته می شود ، چرخ را می چرخانیم تا یك طرف چراغهایش بطور كامل روشن شوند در همان جا چرخ را نگهداشته و به میزان عدد نوشته شده روی آن ردیف چراغ در همان طرف چرخ و در موازات محور چرخ وزنه ای را به رینگ وصل می كنیم و در انتها دوباره آنرا چك می كنیم .

7) در آوردن و جا زدن دیفرانسیل پیكان و پژو RD :

ابتدا چرخهای عقب را باز كرده و بعد بوسیله پولوس كش پولوسها را در می آوریم بعد گاردان را باز می كنیم و روغن دیفرانسیل را تخلیه می كنیم بعد پولوسها را به خارج می كشیم و دیفرانسیل را در می آوریم بعد از تعمیر نیز ابتدا پولوسها ره به طرف پایین فشار می دهیم و بعد از جا زدن دیفرانسیل آنها را به طرف داخل فشار می دهیم تا جا بروند و بقیه پیچهای قسمتهای دیگر را می بندیم . (اشكال دیفرانسیل به علت فاصله افتادن بین كرانویل و پینیون است یا خورده شدن دندهای یكی از آنها).

8) تعویض واشر سرسیلندر اتومبیلهای پیكان و پژو RD :

این كار زمانی انجام می شود كه واشر سرسیلندر بسوزد كه در این صورت آب و روغن در موتور قاطی می شوند و موتور خوب كار نمی كند . برای تعویض واشر سرسیلندر ابتدا درب سوپاپ را باز می كنیم سپس آب رادیاتور را تخلیه می كنیم بعد لوله اگزوز را باز می كنیم (اگر موتور انژكتوری را باز كنیم) و سایر قسمتهای آن را باز كنیم سپس پیچهای اتصال دهندة الاكولنگی سوپاپها را كه آنها را به موتور وصل می كنند باز كنیم و در انتها پیچهای سرسیلندر را به صورت حلزونی(از وسط به طرف بیرون) باز می كنیم .

بعد سرسیلندر را شسته و تمیز می كنیم بعد به وسیلة چسب اكواریوم واشر جدید را می چسبانیم و بعد اتصالات هوا و دود به موتور را با قرار دادن واشر جدید و چسباندن آن به موتور وصل كرده و پیچهای آنرا می بندیم بعد برای بستن سرسیلندر از تركمتر كه وسیله ای است كه ماكزیمم نیرو را تنظیم می كند استفاده می كنیم بعد الاكلنگی سوپاپها را بسته و فیلرگیری می كنیم و سایر قسمتها را كه باز كرده ایم می بندیم و آب رادیاتور را از آن می ریزیم و برای امتحان چند دقیقه ای موتور را می گذرانیم تا در جا كار كند .

9) تنظیم كلاچ (كلاچهای هیدرولیك)

ابتدا كلاچ را می گیریم تا ببینیم در كجا عمل می كند . اگر خیلی بالا یا پائین بگیرد با پیچاندن پیچ تنظیم شیش كلاچ این عیب را برطرف می كنیم .

10) تنظیم ترمز هیدرولیكی :

در سیستم هیدرولیكی ممكن است كه هوا وارد لوله شود و در هنگام فشار دادن پدال ترمز به علت وارد نشدن نیروی كافی به پمپ پائینی ترمز عمل نكند كه برای رفع این اشكال ابتدا چندبار پدال را فشار می دهیم تا به اصطلاح پر شود بعد پدال را پائین نگه داشته و بوسیلة پیچ هواگیری هوای آنرا خارج می كنیم این كار را ادامه می دهیم تا هوای سیستم به كلی خارج شود و ترمز با فشار دادن پدال ترمز به راحتی كار كند و دیگر احتیاجی به چند بار فشار دادن پدال ترمز نباشد .

11) بستن ترموستات در سیستم خنك كاری :

كار ترموستات این است كه نگذارد دمای آب از حد معینی پائین تر رود كه آنرا در فصل سرما برای زود گرم شدن موتور و كاهش استهلاك موتور بر روی سیستم خنك كاری نصب می كنند .

طریقة عمل كردن ترموستات به این صورت است كه وقتی آب در مجاری عبور آب در سیلندر به حركت درآمد و گرمای موتور را گرفت گرم می شود و به رادیاتور برمی گردد و پس از خنك شدن دوباره به موتور برمیگردد . اما در فصل سرما با بستن ترموستات در مسیر آب گرم شده از گرمای موتور تا به دمای 73درجه سانتیگراد نرسد . ترموستات به آن اجازة عبور را نمی دهد و به این ترتیب موتور زودتر به دمای مناسب می رسد .

برای بستن ترموستات دریچة آنرا باز كرده آنرا در محل قرار داده و سپس واشر آب بندی را روی آن می چسبانیم و بعد پیچهای درپوش آنرا سفت می كنیم .

12) تعمیر دیفرانسیل :

برای این كار بعد از باز كردن دیفرانسیل از روی ماشین پیچهای دو قطعة نگهدارنده را باز می كنیم روی یكی از دنده های كرانویل كمی رنگ می زنیم و قبل از خشك شدن كمی آنرا می چرخانیم تا با دنده های پینیون درگیر شود بعد جای رنگ را می بینیم اگر در طرف بیرونی دنده های پینیون اثر رنگ بود در طرف پینیون چند قطعه واشر(به میزان لازم كه با توجه به كار عملی و تجربه بدست می آید تعداد واشرها معین می شود) قرار می دهیم و اگر در طرف داخلی دنده های پینیون اثر رنگ بود در طرف كرانویل چند قطعه واشر قرار می دهیم بعد قسمت نگهدارنده را می بندیم و دیفرانسیل را روی ماشین سوار می كنیم .

13) تعمیر چهار شاخ گاردان :

بعد از باز كردن گاردان از روی ماشین بوسیلة گیره و خار جمع كن خارهای چهار شاخ گاردان را درآورده و بوسیلة ضربه زدن پیستونهای آنرا درآورده و بعد از تعمیر و روغن كاری آنها را سرجایشان قرار داده و خارهای آنها را جا زده و گاردان را روی ماشین سوار می كنیم .

باز كردن گاردان از روی ماشین بوسیلة باز كردن چهار پیچ اتصال دهندة آن به دیفرانسیل انجام می پذیرد .

14) تعمیر كلاچ اتومبیلهای پیكان و پژو RD‌ :

بعد از باز كردن گیربوكس و جداكردن كلاچ ممكن است با یكی از عیوب كلی زیر مواجه باشیم :

1. صاف شدن لنت صفحه كلاچ كه با لنت كوبی جدید جبران می شود .

2. تاب داشتن صفحه كلاچ كه در این صورت صفحه كلاچ تعویض می شود .

3. صاف شدن و خورده شدن هزار خاری توپی صفحه كلاچ كه در این صورت نیز صفحه كلاچ تعویض می شود .

4. خورده شدن و آسیب دیدن بلبرینگ كلاچ كه به علت زیاد قرار دادن پا بر روی كلاچ صورت می گیرد و باید در این صورت آنرا تعویض كرد .

نصب و تنظیم میل بادامك جدید

این دستورات یك راهنمایی اساسی برای نصب میل بادامك را برای شما مهیا می سازد و باید توسط یك تست دقیق كامل شود. اغلب خرابی های میل بادامك نو بیشتر به نصب نادرست مربوط می شود تا به نقایص موجود در میل بادامك یا لیفترها :

قبل از شروع كردن :

به راهنمای دستی تعمیر موتور جهت آگاهی بیشتر از ویژگی ها و جزئیات موتور خودتان مراجعه كنید سوراخهای لیفتر را برای دندة تخم مرغی شكل زیادی چك كنید . اگر سوراخها پوسیده شده اند قالب نیاز به تعمیر یا تعویض خواهد داشت.

پوش رودهای خود را از نظر پوسیدگی و راستی چك كنید.

بازوهای روكر را از نظر ترك خوردگی یا پوسیدگی چك كنید اگر شما می خواهید یك میل بادمك كه دارای درجة بلندی بیشتری نسبت به قبلی است را نصب كنید ، نوكهای بازوهای روكر را با دقت بیشتری از نظر پوسیدگی چك كنید . پوسیدگی نامنظم روكر موجب سرعت در پوسیدگی می شود و به سوپاپ اجازة عملكرد مناسب را نمی دهد.

فنرهای سوپاپ ار از نظر فشار صحیح چك كنید . اگر فنر سوپاپ زیر فشارseat #75 باشد بیشتر از 10% زیر میانگین باشد تمام دستگاه را تعویض كنید در اینجا یك راهنما جهت فشارهای فنری مناسب برای عمكرد جادهای میل بادمك موجود می باشد.

با سوپاپ باز هرگز از فشار pound 375 بالاتر نرود.

اگر شما د حال تعویض یك میل بادامك خراب هستید ، قبل از نصب میل بادامك جدید اول دلیل خرابی قبلی را مشخص كنید ممكن است علتی برای خرابی وجود داشته باشد كه میل بادامك جدید را نیز خراب كند .

بعد از اینكه میل بادمك كهنه را بیرون آوردید موتور را تمیز كنید تمامی ناخالصی ها و روغن های كثیف را برطرف كنید حتی كمترین ناخالصی موجود میل بادمك می تواند میل بادامك جدید را نیز خراب كند.

نصب میل بادامك:

قبل از نصب میل بادامك جدید ، به دقت پره های میل بادامك ، حفره های روغن ، سطوح ژورنال یاتاقان را كه ممكن است در حمل و نقل آسیب دیده باشد چك كنید . از یك حلال ملایم جهت رفع هر گونه تراشة فلزی استفاده كنید . از هیچگونه عامل تمیز كنندة ساینده استفاده نكنید . میل بادامك را توسط یك حوله نرم یا هوای فشرده خشك كنید.

چرخ زنجیر خور میل بادامك (یا 3 تا4 عدد پیچ بلند) را به عنوان یك دسته هنگام نصب میل بادامك جدید وصل كنید . میل بادامك را با روغن مخصوص آماده شده روغن كاری كنید به آرامی میل بادامك را با حركتی چرخی درون قالب