دریافت فایل(دانلود گزارش کارآموزی برنامه ريزي نگهداري و تعميرات در شركت صنايع چدن پارس)

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 60 نگهداري و تعميرات (نت) با احداث هر كارخانه اي و انجام سازماندهي در آن تعدادي نيز بعنوان تعميركار ماشين آلات بكار گمارده مي شوند. بدين اميد كه وسايل و تجهيزات توليدي همواره سالم و قابل بهره برداري باشند. بعبارتييك ماشيندانلود گزارش کارآموزی برنامه ريزي نگهداري و تعميرات در شركت صنايع چدن پارس||دی بی30018083|dby40272805|دانلود گزارش کارآموزی برنامه ريزي نگهداري و تعميرات در شركت صنايع چدن پارس
مشخصات فایل مورد نظر در مورد دانلود گزارش کارآموزی برنامه ريزي نگهداري و تعميرات در شركت صنايع چدن پارس آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 60نگهداري و تعميرات (نت)با احداث هر كارخانه اي و انجام سازماندهي در آن تعدادي نيز بعنوان تعميركار ماشين آلات بكار گمارده مي شوند. بدين اميد كه وسايل و تجهيزات توليدي همواره سالم و قابل بهره برداري باشند.بعبارتي‌يك ماشين سالم از هر حيث اولاً مي تواند كيفيت محصول توليدي را تضمين كند بعبارتي سطح اطمينان محصول توليدي بالاست بعنوان مثال تنظيم زننده با ميله‌هاي اجاقي در ماشين آلات حلاجي، تنظيم قطعات مختلف در كادرينگ، تنظيم فواصل غلتكي در نواحي كششي و … تنظيم فشار غلتكي و … كه هر كدام از آنها مي‌تواند روي كيفيت محصول توليد و سطح اطمينان آن (فاصله L c L، u c L) را مشخص كند. (البته بايستي در نظر گرفته شود كه هر ماشين‌يك سري نايكنواختي افزوده روي محصول خواهد داشت.)ثانياً: كميت و بهره وري توليد ماشين در حداكثر مقدار ممكنه است (به توليد اسمي نزديك است.) بعنوان مثال ماشين ها فقط در زمان هاي اجباري ناچاراً متوقف مي‌گردد. مثلاً داف بالش در ماشين هاي بدون داف اتوماتيك، زمانهاي بيكاري كارگر، زمانهاي خرابي اوليه و … و در كل توفقات فني كاهش خواهد داشت.ثالثاً: داشتن‌يك ماشين سالم و نگهداري مناسب از آن، افزايش عمر ماشين را با همراه خواهد داشت كه اين پارامترها روي قيمت تمام شده مؤثرند.بنابراين در كل نگهداري و تعميرات روي دو پارامتر كميت و كيفيت توليدي اثرات مستقيم دارند و آن دو پارامتر روي قيمت تمام شده محصول و بازاريابي و رقابت در بازار مستقيماً مؤثر مي باشد پس داشتن‌يك سيستم نگهداري و تعمير مناسب مي‌تواند نقش بسزائي را با توجه به موارد فوق داشته باشد.(سطح اطمينان براي محصولات مختلف متفاوت است.)نتيجه اي كه مقدمتاً گرفته مي شود اين است كه براي بقاء و حيات‌يك صنعت‌يا‌يك كارخانه صنعتي داشتن‌يك سيستم نگهداري و تعمير الزامي است.حجم‌يك سيستم نگهداري و تعمير ارتباط مستقيم با حجم كارخانه و فعاليتهاي آن و ميزان پيچيدگي تكنولوژي آن دارد در كل هرچه كارخانه از واحدهاي مختلف كه هر كدان داراي فعاليتهاي متفاوت هستند و تكنولوژي آنها پيشرفته و پيچيده باشد نيازمند سيستم نگهداري و تعمير مدون تر و قويتر خواهد بود و‌يا بايستي باشد. در حال حاضر اكثر صنايع كشور فاقد چنين سيستمي بوده و‌يا ارزش و اهميت كافي و وافي به آن داده نمي شود. و شايد‌يكي از دلايل ركود صنعت نساجي كشور در حال حاضر عدم رقابت با اجناس كشورهاي ديگر مي باشد كه مي تواند‌يكي از دلايل شكست در اين بازار اهميت ندادن‌يا كم دادن‌يا اصولاً نداشتن‌يك سيستم تعمير و نگهداري مدون مي باشد.ضمناً هنوز در اكثر كارخانجات نساجي كشور جايگاه نگهداري و تعميرات مشخص نيست و افراد مناسب در اين پست ها بكار گرفته نمي شوند. سطح سواد علمي پائين دارند‌يا فقط بصورت تجربي فقط رفع عيب را انجام مي دهند و كلاً كارخانجات داراي برنامه ريزي نگهداري و تعمير نمي باشد.اصولاً اهميت نگهداري و تعمير وابسته به نوع تكنولوژياست طبق منحني زير:

در نمودار 11 حركت مكانيزم بسمت خودكار شدن، احتياج به نيروي توليدي كمتر و نيروي فني بيشتر مي شود.2 حجم سرمايه گذاريها و سرعت توليد و همچنين بروز خرابي ها و خسارات افزايش مي‌يابد و مثال ريسندگي مدرن.3 بالا رفتن قيمت ماشين آلات و قطعات‌يدكي ايجاب مي كند كه مصرف قطعات و بعبارتي ميزان استهلاك قطعات كمتر گردد.بنابر اين وجود‌يك سيستم مدرن نگهداري و تعميرات الزامي است.درصد نيروي نگهداري و تعميرات به كل پرسنل با روند رشد تكنولوژي رو به افزايش داشته و در اثر صنايع درصد نيروهاي نگهداري و تعميرات تا دو برابر نيروهاي توليد.پس هرچه سيستم خودكارتر شود نيروهاي مؤثر در امر توليد كمتر مي شود. و اهميت مديريت نگهداري و تعمير و مهارت كاركنان آن افزايش مي‌يابد بعنوان مثال در صنعت نساجي فعلي اكثر دستگاهها مكانيكي و الكترونيكي است در حاليكه در قبل اكثر ماشين آلات فقط مكانيكي صرف بوده نگهداري و تعمير در اموران ماشين آلات توليد و تأسيسات وارداتي و ساختمانها و غيره فعاليت دارد. ضمناً داشتن‌يك سيستم نگهداري و تعمير خوب بمعناي صفر شدن خرابي و از كار افتادگي ماشين آلات و تأسيسات صنعتي نيست بلكه كاهش خرابي آنها و مبل به صفر نمود نخرابي ها است كه احتياج به‌يك برنامه مدون دارد.اهميت امر نگهداري و تعمير زماني مشخص مي شود كه طبق آمار دهه سالهاي 1960، هزينه ساليانه نگهداري و تعميرات در كارخانه هاي توليد ماشين آلات، بالغ بر سه ميليون پوند بود كه بيش از هزينه هاي بهداشتي ملي در كل كشور انگلستان است.تعريف برنامه ريزي: (تعريف كلي)برنامه ريزي فرآيندي كه ضمن آن اهداف و خطوط كلي فعاليتها و مأموريتهاي سازمان در دراز مدت تعيين مي گردد و در اين برنامه ريزي بايستي اولويتها تشخيص و اقدامات اصلي و كليدي كه جهت رسيدن به اهداف سازمان ضروري است تعيين گردند برنامه ريزي جامع بايستي داراي خصوصيات زير باشد:1 بايستي داراي افق ديد دورتري باشد بعبارتي دراز مدت باشد.2 بايستي فراگير و دراي سمت و سوي خاص باشد.3 بايستي ارتباط و انسجام سازمان را در طول دوره برنامه هماهنگ نمائيد4 بايستي در برنامه ريزي جامع ارزشهاي حاكم بر جامعه، اعتقادات و سنن منعكس گردد5 بايستي معطوف به سؤالات اصلي و مسائل اساسي سازمان باشد از قبيل برنامه فعلي چيست؟برنامه آينده چيست؟ چه امكانات و لوازمي لازم دارد؟ نيروي انساني لازم چه تعداد است و غيره.

مراحل برنامه ريزي شامل:1 تعيين و تدوين اهداف آينده سازمان:از مهمترين مراحل برنامه ريزي و بعهدة مقامات بالاي شركت مي باشد (هيئت مديره و مدير عامل)بنابراين بايستي اهداف آينده سازمان را بدرستي شناخته و بيان نمايند و هدف و راههاي رسيدن به آن را بايستي كاملاً درك نموده و راه رسيدن به آنها را كاملاً بررسي نموده باشند در اين ميان بايستي مسائل شرعي، سنن، اعتقادات و … منظور گردد.2 شناخت وضعيت موجود سازمان:اطلاعات كامل از امكانات، نيروي انساني و وضعيت آنها شناخت خط توليد داشته باشند.3 تجزيه و تحليل شرايط محيطي سازمان بر اساس اطلاعات مرحلة 2و در اين مراحل بايستي عوامل كه بر روي اجراي برنامه بيشتر مؤثرند اولويت بندي گردد4 شناخت اهداف، و استراتژيهاي موجود سازمان:در اين مورد لازم است ابتدا برنامه قبلي مورد بررسي قرار گرفته و در ضمن استفاده از تجربه اجراي برنامه قبل، اختلافات با برنامه قبلي بررسي و بر اساس آنها تصميم گيري گردد.5 تعيين تغييرات مورد لزوم در برنامه:جهت اجراي برنامه ممكن است لازم باشد تغييرات ساختاري، تغيير خط توليد،مكانيزمها و … داده شود تا رسيدن به هدف برنامه امكان پذير گردد.6 تهيه سازماني كه نقش كنترل و سنجش برنامه اجرائي با برنامه تنظيمي عهده دار باشد و بازتاب و صالاح برنامه هاي موجود را بررسي نمايد.در ايران بيشتر سيستمهاي نگهداري و تغييرات در صنايع پيچيده نظير صنايع نفت، هواپيمايي و بعضي از كارخانجات سازمان گسترش و نوسازي بوده است كه اغلب توسط سازمانهاي دولتي‌يا وابسته به دولت اداره شده است كه در سالهاي اخير سازمانهاي متوسط و كوچك توسعه‌يافته است اشكالات اين سيستم ها عبارتند از:1 عدم پويايي سيستم‌يا بعبارتي برنامه موجود بدون اصلاح انجام مي شود و روي بازتاب عملكردها اهميت داده نمي شود.2 كاربرد ناصحيح و نادقيق سيستم بعلت عدم مديريتهاي اجرائي مناسبدر كارخانجات خصوصي نيز نگهداري و تعميرات فقط به تعميرات خلاصه مي شود به تعمير ماشينو در سازمانهاي اصولاً واحدي بنام نگهداري و تعميرات نداريم و فقط مشكل وقتي است كه توقف و ركود انجام شده و همة سازمان در هم مي ريزد تا اشكال و نقص رفع گردد.خصوصيات واحدهاي فني در سازمانهاي متعلق ايران:*سازمان به مكانيك و برقكاري خلاصه مي شود• عدم وجود انبار قطعات مناسب، شناسنامه و اطلاعات فني و قطعات مصرف را ماشين آلات• بيشتر به كارهاي تعميراتي و خدماتي مي دهند مثال عملي در‌يك واحد صنفي از هر 100 درخواست: 80% خدماتي 18% تعميراتي 2% پيشگيري• نامنظم روغن زني و گرمكاري توسط كاركر توليدي• باعث اشكالات زير مي شود: (عدم داشتن نگهداري و تعميرات مناسب در واحدها)1 پائين آمدن عمر اقتصادي ماشين آلات (افزايش ميزان استهلاك قطعات و ماشين)2 احتياج به تعويض قطعات و نهايتاً توقفات ناشي از تهيه و صرف هزينه قطعات3 ايجاد خطرات جاني4 نارضايتي مشتري و مردم در عرضه نكردن بموقع كالا5 كاهش كيفيت كالا